Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr VIII/68/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 września 2015r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr VIII/68/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz.  594,  poz.  645,  poz.1318,  z 2014 r.  poz.  379,  poz.  1072)  art. 19 pkt  1 lit.  a,  pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz.  528,  poz.774)  oraz  art. 47 § 4a  ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997 r.  Ordynacja  podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz.699, poz.978, poz.1197), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Hajnówka w następującej wysokości przy sprzedaży z:

1) wozu konno-ciągnikowego  - 3,00 zł;
2) przyczepy ciągnika rolniczego  - 4,00 zł;
3) samochodu osobowego  - 3,00 zł;
4) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony włącznie  - 5,00 zł;
5) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony  - 10,00 zł;
6) wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu artykułów spożywczych:

a) do 3 m2 włącznie zajmowanej powierzchni  - 1,00 zł,
b) powyżej 3 m² do 10 m2 włącznie zajmowanej powierzchni  - 2,00 zł,
c) powyżej 10 m2 zajmowanej powierzchni  - 5,00 zł;

7) wiaty  handlowej,  straganu,  namiotu,  podestu,  placu  artykułów  przemysłowych  za  każdy  1 m2 zajmowanej powierzchni  - 1,00 zł,
8) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi  - 15,00 zł.

§ 2. W  przypadku  gdy  dla  danej  sprzedaży  właściwa  jest  więcej  niż  jedna  stawka  opłaty  targowej, stosuje się stawkę wyższą,

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasent  wystawia  sprzedającemu  dowód  uiszczenia  opłaty  na  urzędowym  formularzu  wydanym
przez Urząd Miasta.
3. Inkasentami opłaty targowej są:

  1. na targowicy miejskiej przy ul. Targowej  72 i targowicy  przy ul. 3 Maja  38 oraz wszelkich  innych miejscach  w których  prowadzony  jest  handel  –  Klimiuk  Eugeniusz  oraz  Klimiuk  Anna  zam. w Hajnówce;
  2. na targowicy przy ul. Białowieskiej 5 C – Jakoniuk Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „MIXBUD”.

§ 4. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 5. 1. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 767,68 zł.
2. Inkasenci  pobraną  opłatę  targową  wpłacają  do  kasy  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta Hajnówka w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano poboru opłaty targowej. Określa  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w wysokości  30 %  kwot  opłat  targowych  wpłaconych i rozliczonych według kontrolnych odcinków biletów.

§ 6. Traci  moc  uchwała  Nr  VI/44/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  29 kwietnia  2015 r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 1557).

§ 7. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 
Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-10-12 16:28 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-10-12 16:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska