BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXII/158/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/158/12
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr  116,  poz.  1203,  Nr  167,  poz.  1759,  z 2005  r.  Nr  172,  poz.  1441,  Nr  175,  poz.  1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art.  5 ust.  1 i  ust.  3 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r.  Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.  654,  Nr  171,  poz.  1016, Nr  232,  poz. 1378) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Hajnówka:
1) od gruntów:
a) związanych    z prowadzeniem    działalności    gospodarczej,    bez    względu    na    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  – 20,09 zł od  1 m²
powierzchni użytkowej,
c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,   zajętych   przez   podmioty   udzielające   tych   świadczeń   - 3,69   od   1 m²
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, związanych funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz garaży wolnostojących i zespołów garażowych – 5,28 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, innych niż wymienione w lit. e - 7,63
od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XIII/75/11  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  30  listopada  2011  r. w sprawie   określenia   wysokości   stawek   podatku   od   nieruchomości   /Dziennik   Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 295, poz. 3648/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała   wchodzi   w życie   po   upływie   14   dni   od   dnia   ogłoszenia   w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.
 


Wiceprzewodniczący
Rady
Piotr Markiewicz


Data wytworzenia: 2012-12-04 19:02 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2012-12-04 19:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz