Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 57/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 57/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W   punkcie   VI.7   załącznika   do   zarządzenia   nr   45/14   Burmistrza   Miasta   Hajnówka   z   dnia 22 kwietnia 2014 roku przedłuża się do dn. 17.06.2014 r. termin podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego podczas ferii letnich dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014”.
§ 2
Zarządzenie publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka,
3) na stronie internetowej www.hajnowka.pl.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-06-13 13:45 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-06-13 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska